FNs Verdensmål og Reersted - Empowering Potential

Sådan arbejder Reersted – Empowering Potential med FNs 17 Verdensmål

Har de verdensmål overhovedet noget med mig og min virksomhed at gøre? Det har jeg tit tænkt, når jeg har set personer i fjernsynet med den runde nål på tøjet. Jeg har meldt mig til et par arrangementer om Verdensmålene for at blive klogere på dem og har hver gang tænkt, at det giver god mening, at virksomhederne arbejder konstruktivt med dem.

Da Haderslev Erhvervsråd tilbød, at man kunne være med i et projekt, hvor vi ville få kyndig hjælp og vejledning til at komme i gang med arbejdet, slog jeg til. Primært fordi jeg tænkte, at det var god viden for mig at have med, når jeg sparrer med ejerledere og CEOs, som måske kan drage fordel af at arbejde med Verdensmålene, men også for at se om de kan ”bruges” i min virksomhed.

På første informationsmøde, fik vi udleveret en bog, hvor hvert Verdensmål og deres undermål var beskrevet. Første opgave var så at løbe bogen igennem og finde alle de steder, hvor der var noget, som vi enten gjorde allerede, eller som vi gerne ville arbejde med.

Da jeg havde bladret bogen igennem, havde jeg klistret 18 post it notes i bogen!

Mål 3; Sundhed og Trivsel, 4; Kvalitetsuddannelse, 5; Ligestilling mellem kønnene, 8; Anstændige jobs og økonomisk vækst og 10; Mindre ulighed arbejder jeg med i min virksomhed og på hjemmefronten har vi gang i endnu flere: 6; Rent vand og sanitet, 7; Bæredygtig energi, 11; Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12; Ansvarligt forbrug og produktion, 14; Livet i havet, 15; Livet på land og 16; Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Jeg var overrasket over hvor små ting, der skal til for at støtte op om et Verdensmål – og dermed hvor let, det faktisk er at være med til at ændre tingene. (Den gode gamle… mange bække små, bliver til en stor å.)

Det er især, når man dykker ned i undermålene, at det begynder at blive nærværende.  


FNs Verdensml i talJPG
Firma verdensmljpg    


FNs Verdensmål i virksomheden

Her følger de 5 verdensmål, som jeg arbejder med i min virksomhed Reersted – Empowering Potential. Ved hvert mål/delmål kan du læse, hvordan jeg arbejder med målet.

Firma delmlJPG

3:  Sundhed og Trivsel

Helt overordnet er min virksomheds mission at forbedre trivsel i de danske virksomheder. Det gør jeg ved at forbedre arbejdsmiljøet på flere måder;

  • Gennem ledersparring om forbedring af arbejdsmiljøet.
  • Lederudvikling med fokus på de ubalancer, der skaber dårligt arbejdsmiljø.
  • Oplysning om hvordan vi ved at arbejde med de ting, som vi er gode til (vores toptalenter), skaber både high performance og livskvalitet & engagement.
  • Teamudvikling med fokus på at spille hinanden gode ved at bruge hinandens styrker mest muligt.
  • Konfliktløsning.
  • Ved at få opsagte personer tilbage på jobmarkedet med en øget selvindsigt i hvor de performer og har det bedst.


4.7:  Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt medborgerskab samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

Jeg underviser i bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab, ved at sætte fokus på gevinsterne ved diversitet i foredrag tilbudt til diverse netværk, erhvervsråd, faglige organisationer og virksomheder.

 

5.5:  Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

Jeg tror på, at en balanceret repræsentation af samfundets sammensætning giver de bedste forudsætninger for succes på arbejdsmarkedet. Da kvinder altid har været underrepræsenteret i de virksomheder, som jeg har arbejdet i, har jeg engageret mig i at hjælpe kvinder videre i deres karriere. Både gennem involvering i den landsdækkende frivillige forening ErhvervsKvinder( hvor jeg har været formand for foreningen i Trekantområdet og medlem af hovedbestyrelsen gennem 14 år) og i mit professionelle virke, hvor jeg er mentor for flere unge kvindelige ledere og talenter.

 

8.8:  Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.

Gennem et konstruktivt samarbejde med tillidsfolk og fagforeninger, har jeg altid understøttet arbejdstagers rettigheder, hvilket har lagt grobund for virksomhedernes succes. Den danske model har en positiv indflydelse på medarbejdernes involvering og engagement i virksomhederne. De danske medarbejdere er kendte for at tage mere ansvar og for at forholde sig kritisk til deres arbejdsopgaver, hvilket er en gevinst for arbejdspladserne.

 

10.2:  Inden 2030 skal enhver, uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status, i højere grad inddrages i sociale, økonomiske og politiske beslutninger.

Ved at undervise i gevinsterne ved diversitet, gør jeg opmærksom på den øgede innovation og produktivitet, som man beviseligt får ved at ansætte fra et bredere felt. Derudover er der sidegevinster som bedre Employer Branding og en højere vægtning blandt kunder og omverden, som værdsætter at se mangfoldigheden afspejlet i virksomheden.


Private verdensmljpg

FNs Verdensmål derhjemme

Og her følger de 13 delmål, som vi understøtter privat:

Privat delmlJPG

 

3.6:  Inden 2020 skal antallet af globale dødsfald og tilskadekomster som følge af trafikulykker halveres.

Eftersom mange trafikulykker sker på grund af uopmærksomhed i trafikken, er det let at understøtte dette mål, ved at beslutte sig for, at mobiltelefonen ikke benyttes mens man kører, med mindre det gøres håndfrit. Det øger også ens overlevelseschance, hvis man altid tager sin sikkerhedssele på.

 

6.b:  Støtte og styrke lokalsamfundenes deltagelse i at forbedre forvaltningen af vand- og sanitet.

Her hvor vi bor, skal vi til at kloakseparere. Det betyder, at regnvand skilles fra kloakvand og dermed belaster rensningsanlæggene mindre. Det betyder eksempelvis, at risikoen for at der slipper kloakvand urenset ud i havene ved ekstreme regnmængder, formindskes væsentligt.

Vi overvejer desuden at beholde vores regnvand på matriklen ved omlægning af havens bede og/eller opsamling.

  

7.3:  Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.

Vi har installeret en solardrevet luftvarmer/-udskifter på vores sommerhus. Så mange lyskilder som muligt er udskiftet til LED pærer i begge huse og vi bruger strømskinner, der automatisk slukker stand-by enheder. Det er også blevet en vane at slukke lyset, når man forlader et lokale.

 

11.4:  Indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv skal styrkes.

Vi passer på naturen og sørger for at tage vores affald med hjem.

 

11.6:  Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning.

Vi sorterer vores affald og afleverer det brugbare på genbrugsstationen. Jeg medbringer altid en flaske med postevand hjemmefra, når jeg deltager i længere møder, så jeg kan sige nej tak til en plastikflaske med vand.

 

12.3:  Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.

Vi bruger ”Too good to go”-appen og køber altid varer, der har sidste salgsdato, hvis vi kan bruge dem samme dag. Alene i Danmark smides der 700.000 tons madvarer ud om året – det svarer til 117.000 velvoksne afrikanske elefanter, så her er virkelig basis for forbedring.


12.4:  Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammer, og udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Vi håndterer kemikalier og andet skadeligt affald efter anvisningerne og afleverer rester og emballage på genbrugsstationen.

 

12.5:  Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Ved at benytte ”Too good to go”-appen og at købe varer med sidste salgsdato, reducerer vi mængden af madaffald. Ved at sorterer sit affald og køre det på genbrugsstationen, sikrer man at så meget som muligt kan genbruges. Vi komposterer en stor del af vores eget grønne affald og genbruger det som kompost i haven.

 

14.1:  Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.

Vi har en lille båd og når vi er ude på havet, sørger vi altid for at tage vores affald med hjem. Når vi besøger strande samler vi også gerne andres genanvendelige affald op.

 

15.5:  Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

Vi forsøger at plante varieret og med bi-venlige planter. Vi har insekthoteller og lader kvasbunker ligge til insekter og pindsvin.

 

15.7:  Der skal tages omgående handling for at stoppe krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede dyr- og plantearter og adressere både efterspørgsel og udbud af ulovlige produkter af vilde dyr.

Vi afholder os fra at købe produkter fra beskyttede vilde dyr og planter.

 

15.8:  Inden 2020 skal der introduceres foranstaltninger for at forhindre indførelsen og væsentligt begrænses indvirkningen af invasive arter på land- og i vandøkosystemer, og der skal kontrolles eller udryddes de prioriterede arter.

Vi gør vores for at begrænse invasive arter – eksempelvis bjørneklo og japansk pileurt, der har det med at dukke op på sommerhusgrunden.


16.5:  Alle former for korruption og bestikkelse skal nedbringes betydeligt.

Vi siger ”nej tak”.

 

Jeg håber, at jeg med denne gennemgang har kunnet dels vise, hvor let det faktisk er at både arbejde med og understøtte de 17 Verdensmål og dels, at jeg kan inspirere dig til selv at komme i gang.

Nogle af de virksomheder, som jeg har arbejdet sammen med, har eksempelvis valgt at spare på udgifterne til græsslåning ved at så insektvenlige blomster på de store græsarealer omkring virksomheden. Det gavner både miljøet, biodiversiteten og økonomien samtidig med at medarbejdere, forbipasserende og naboer kan nyde synet og plukke en buket med hjem.

Det er en god idé at involvere medarbejderne, så de tager ejerskab for jeres arbejde med Verdensmålene – kontakt mig hvis du har brug for idéer eller hjælp til, hvordan det kan gøres.

 

Hvis du har en produktionsvirksomhed og er nysgerrig på, hvordan du kan arbejde med Verdensmålene, så kan jeg varmt anbefale, at du læser Henrik T. Pedersens glimrende artikel; https://stenderuppedersen.dk/2020/10/01/29-verdensmal-i-vedligeholdet/.

Bogen der startede det hele kan jeg også varmt anbefale. Den er idéudviklet og udgivet af Helle Overgaard og du kan læse mere om den her: https://verdensnoter.dk/.